Algemene Voorwaarden Eerlijkverdelen

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

 • App: de downloadbare applicatie van Eerlijkverdelen;
 • Dienst: de dienstverlening van Eerlijkverdelen, bestaande uit het beschikbaar stellen van de Service en daaraan verwante activiteiten;
 • Gebruiker: de partij die de Service van Eerlijkverdelen downloadt en/of gebruikt;
 • Eerlijkverdelen: eigenaar van deze algemene voorwaarden. Eerlijkverdelen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34215202 en gevestigd in Halsteren, NL. Handelsnamen van Lagemaat Advies en implementatie is onder andere ‘Eerlijkverdelen’;
 • Service: het geheel aan diensten van Eerlijkverdelen; De Apps en internetdienst;
 • Website: de website van Eerlijkverdelen;

 

Door gebruik te maken van de Service van Eerlijkverdelen verklaart de Gebruiker akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen gewijzigd worden door Eerlijkverdelen. Wijzigingen van ondergeschikt belang worden stilzwijgend doorgevoerd. Over grote wijzigingen die van belang zijn voor de Gebruikers van de Eerlijkverdelen Service zullen Gebruikers tijdig geïnformeerd worden. Door na een wijziging gebruik te blijven maken van Eerlijkverdelen Service verklaart Gebruiker akkoord te gaan met de vernieuwde gebruiksvoorwaarden. Mochten afzonderlijke bepalingen van de gebruikersvoorwaarden ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de gebruikersvoorwaarden niet.

 

 

Artikel 2. De dienst van Eerlijkverdelen

 

Eerlijkverdelen biedt, via de Eerlijkverdelen Service, een dienst aan die Gebruikers gratis ,op basis van een abonnement, of een eenmalig bedrag kunnen afnemen. De dienst van de Eerlijkverdelen Service bestaat uit het faciliteren van een applicatie waarin de Gebruiker informatie over zijn/haar wensen, aankopen en bezittingen eenvoudig kan opslaan. Door gebruik van de Service heeft de Gebruiker belangrijke informatie over zijn/haar bezittingen (kassabon, serienummer, etc.) altijd bij de hand.

 

De dienstverlening van Eerlijkverdelen aan de Gebruiker beperkt zich tot het verstrekken van de Service waarin de Gebruiker alle gewenste informatie kan opslaan. Eerlijkverdelen is niet verantwoordelijk voor het feitelijk gebruik van de Service door de Gebruiker.

 

Eerlijkverdelen is bevoegd haar dienstverlening stop te zetten. Eerlijkverdelen zal in zulks geval haar Gebruikers tijdig informeren over een dergelijk voornemen en haar Gebruikers de gelegenheid geven tot het veiligstellen van de door hen opgeslagen data.

 

 

Artikel 3. Gebruik van Eerlijkverdelen Service

 

Om gebruik te kunnen maken van de dienst van Eerlijkverdelen dient de Gebruiker een account aan te maken. Door het aanmaken van dit account garandeert de Gebruiker zijn/haar gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, en bevoegd te zijn tot het aangaan van de overeenkomst met Eerlijkverdelen of hiervoor toestemming te hebben. Eerlijkverdelen behoudt zich het recht voor een aanmelding van een Gebruiker te weigeren, zonder hierbij verplicht te zijn tot opgaaf van redenen. Gebruiker is bevoegd het gebruik van de Service op ieder moment te beëindigen conform de daartoe geldende regels zoals besproken in artikel 4 van deze gebruikersvoorwaarden.

 

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de Eerlijkverdelen Service te gebruiken op een wijze waarvoor deze niet bestemd is.

 

Gebruiker zal ervoor zorg dragen:

 

 • dat de inhoud van de door hem/haar in de Service opgeslagen informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, dan wel niet onrechtmatig is;
 • gebruik te maken van de dienst van Eerlijkverdelen op een manier die strookt met de doelstelling van Eerlijkverdelen;
 • dat hij de Service niet zal gebruiken om personen onheus te bejegenen dan wel lastig te vallen;
 • dat zijn account bij Eerlijkverdelen enkel door de Gebruiker zelf gebruikt wordt. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van diens account.

 

Tevens is het Gebruiker verboden om:

 

 • de Service te gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij Eerlijkverdelen hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven;
 • beveiligingsmaatregelen te omzeilen;
 • handelingen te verrichten die een goede werking van de Service en de Website verstoren;
 • op enigerlei wijze onrechtmatig te handelen jegens Eerlijkverdelen of een derde partij.

 

De Gebruiker die in strijd met deze algemene gebruikersvoorwaarden handelt kan door Eerlijkverdelen uitgesloten worden van verder gebruik van de Service en de dienst. Gebruiker heeft in zulks geval geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

 

 

Artikel 4. Einde gebruik Dienst Eerlijkverdelen

 

Gebruikmaking van de Dienst door Gebruiker is voor bepaalde tijd. Gebruiker kan de gebruikmaking op ieder gewenst moment beëindigen. Het beëindigen van het account geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

 

Eerlijkverdelen is te allen tijde gerechtigd de Gebruiker uit te sluiten van het gebruik van de Dienst indien Gebruiker handelt in strijd met deze gebruikersvoorwaarden of indien Gebruiker niet tijdig betaalt.

 

Bij beëindiging van het gebruik van de Dienst zal Eerlijkverdelen het account van Gebruiker verwijderen, evenals alle door Gebruiker opgeslagen bestanden en gegevens. Eerlijkverdelen zal geen back-up of kopie van de bestanden en gegevens opslaan indien Gebruiker zijn account heeft verwijderd.

 

 

Artikel 5. Beschikbaarheid van de Eerlijkverdelen Service

 

Eerlijkverdelen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van Eerlijkverdelen of uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van Eerlijkverdelen.

 

In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening, is Eerlijkverdelen gerechtigd de Eerlijkverdelen Service tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de Eerlijkverdelen Service te beperken. In een dergelijk geval kan Eerlijkverdelen niet aansprakelijk zijn voor enige schade ontstaan bij de Gebruiker door het uitblijven van beschikbaarheid van de Eerlijkverdelen Service of het ontstaan van technische storingen of dataverlies. Eerlijkverdelen behoudt zich het recht voor om Gebruiker de toegang met betrekking tot de Eerlijkverdelen Service te ontzeggen of de werking van de Eerlijkverdelen Service te beëindigen zonder dat daaruit enig recht op schadevergoeding voortvloeit.

 

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom en licentie

 

De inhoud van de website van Eerlijkverdelen en de Eerlijkverdelen Service, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan, applicaties, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Eerlijkverdelen of de betreffende rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eerlijkverdelen of de betreffende rechthebbende is het niet toegestaan enig onderdeel te kopiëren.

 

Eerlijkverdelen verleent aan de Gebruikers een wereldwijde, niet-exclusieve en herroepbare licentie om de Eerlijkverdelen Service te gebruiken voor uitsluitend persoonlijke doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

 

De Gebruiker verleent aan Eerlijkverdelen een wereldwijde, niet-exclusieve en herroepbare licentie om de door Gebruiker opgeslagen bestanden en gegevens te gebruiken ter uitvoering van de Dienst van Eerlijkverdelen. Eerlijkverdelen kan, indien de Gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven, deze bestanden en gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. Wanneer dit gebeurt zal dit anoniem gebeuren zodat er geen enkele relatie tussen gebruiker en het bezit is.

 

De in dit onderdeel omschreven licenties eindigen op het moment waarop Gebruiker de betreffende bestanden en gegevens verwijdert uit de Service of op het moment waarop Gebruiker zijn gebruik van de Dienst stopzet.

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

Eerlijkverdelen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en de werking van de Eerlijkverdelen Service. Eerlijkverdelen kan echter nooit een vlekkeloze inhoud/werking garanderen. Tevens spant Eerlijkverdelen zich in om de Eerlijkverdelen Service virusvrij te houden. Desondanks kunnen hieromtrent geen garanties gegeven worden. Eerlijkverdelen kan niet aansprakelijk zijn voor de omzeiling van de technische (beschermings-)faciliteiten door de Gebruiker of door derden.

 

Eerlijkverdelen aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van derden, materialen, diensten en/of programmatuur van derden, schade verband houdende met het gebruik van toeleveranciers en schade ontstaan in situaties van overmacht. Ook is de aansprakelijkheid van Eerlijkverdelen voor de verminking, vernietiging of het verlies van gegevens uitgesloten.

 

De aansprakelijkheid van Eerlijkverdelen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de door Gebruiker geleden directe schade, met een maximum ter hoogte van de in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk door Gebruiker aan Eerlijkverdelen betaalde vergoedingen voor de Diensten waaruit de aansprakelijkheid van Eerlijkverdelen is voortgevloeid.

 

Deze aansprakelijkheid kan alleen ontstaan indien de schade onmiddellijk maar in elk geval binnen een maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Eerlijkverdelen wordt gemeld. Alle vorderingen tot schadevergoeding vervallen door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

De beperkingen van de aansprakelijkheid van Eerlijkverdelen uit dit artikel zijn niet van toepassing in geval van schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eerlijkverdelen of diens leidinggevenden.

 

Gebruiker vrijwaart Eerlijkverdelen voor schade die Eerlijkverdelen lijdt of zal lijden als gevolg van aanspraken van derden, betrekking hebbende op het gebruik van de Dienst door Gebruiker.

 

 

Artikel 8. Privacy

 

Op het gebruik van de Service door de Gebruiker is het privacy statement van Eerlijkverdelen van toepassing. Dit privacy statement is vindbaar op de website en kan tevens via e-mail opgevraagd worden. Een verzoek met betrekking tot het privacy statement van Eerlijkverdelen kan gericht worden aan info@Eerlijkverdelen.nl.

 

 

Artikel 9. Overige bepalingen

 

Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door Eerlijkverdelen aangeboden diensten, is Eerlijkverdelen bereikbaar per email via info@Eerlijkverdelen.nl.

 

Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen Eerlijkverdelen en Gebruiker zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.