Privacybeleid Eerlijkverdelen

Wij respecteren uw privacy

Deze privacy policy bevat privacy bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van de Eerlijkverdelen Service, de website www.eerlijkverdelen.nl (hierna: de website) en de diensten die vanuit Eerlijkverdelen worden geleverd. Handelsnaam van Eerlijkverdelen is onder andere ‘Eerlijk verdelen’;

 

Eerlijkverdelen gebruikt deze privacy statement om haar gebruikers te informeren over de manier waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens en de gegevens die gebruiker door het bezoeken van de website automatisch verstrekt.

 

Persoonsgegevens: Door gebruikmaking van de Eerlijkverdelen Service verstrekt de gebruiker persoonsgegevens aan Eerlijkverdelen. Hieronder vallen de actief verstrekte persoonsgegevens die de gebruiker invoert bij het aanmaken van het gebruikersaccount, evenals de automatisch verstrekte gegevens omtrent het mobiele dataverkeer van gebruiker of data van externe services en een rijkere gebruikservaring te geven. Alle persoonsgegevens worden door Eerlijkverdelen in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

Eerlijkverdelen gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. om haar dienstverlening uit te oefenen en te optimaliseren;
  2. om de Eerlijkverdelen Service te ontwikkelen en te optimaliseren;
  3. om de Eerlijkverdelen Service af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker;
  4. om de gebruiker door middel van direct marketing te informeren over haar dienstverlening, mits de gebruiker hier expliciet
    zijn toestemming voor gegeven heeft. De gebruiker kan de door hem verstrekte toestemming de persoonsgegevens te gebruiken voor
    direct marketing te allen tijde herroepen door het sturen van een email naar info@eerlijkverdelen.nl.

 

Gebruik website en cookies: Ieder gebruik van de website zorgt ervoor dat de systemen van Eerlijkverdelen automatisch bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik via het IP-adres genereren. Het gaat daarbij om gegevens zoals het IP-adres, de browser die wordt gebruikt, de duur van het bezoek aan de website en het tijdstip waarop het bezoek plaats vindt en de onderdelen van de website die worden bezocht. Tevens maakt de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die automatisch naar de computer van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Door het gebruik van cookies wordt geregistreerd op welke wijze gebruiker de website gebruikt, bovendien kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. De gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen het gebruik van cookies uit te schakelen. Een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden opgeslagen indien gebruiker hier zelf voor kiest. De gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit. De gegevens worden enkel gebruikt ter optimalisatie van de website.

 

Behandeling gegevens: De door gebruiker actief verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Eerlijkverdelen hiertoe genoodzaakt is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Eerlijkverdelen betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval worden de gebruikers van Eerlijkverdelen daar tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Anonieme gegevens kunnen door Eerlijkverdelen ingezet worden voor commerciële doeleinden. Eerlijkverdelen zal te allen tijde alle redelijke maatregelen nemen om de privacy van haar gebruikers zo adequaat en efficiënt mogelijk te beschermen en te beveiligen.

 

Wet bescherming persoonsgegevens: De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Uiteraard respecteert Eerlijkverdelen deze wet. Eerlijkverdelen verklaart uitsluitend te zullen handelen in lijn met hetgeen in deze wet bepaald is. Indien de gebruiker wenst dat zijn/haar gegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer gebruiker inzage in de geregistreerde gegevens wenst, kan men een schriftelijk verzoek daartoe richten aan het volgende adres: info@eerlijkverdelen.nl.

 

Alle actief door gebruiker verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount. In het gebruikersaccount heeft gebruiker de mogelijkheid om de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. De gebruiker is zelf in staat het gebruikersaccount te verwijderen. Alle daar in opgeslagen informatie (waaronder ook bestanden en gegevens) worden dan definitief verwijderd.

 

Overig: Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Eerlijkverdelen geen enkele
verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

 

Eerlijkverdelen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

 

In geval van vragen met betrekking tot privacy kan men zich richten tot: info@eerlijkverdelen.nl.